Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w niektórych okolicznościach konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wartość posiadanego majątku. Tzw. operat szacunkowy, o którym mowa może być jednak wystawiony jedynie przez uprawnioną do tego osobę. Tu pojawia się rzeczoznawca majątkowy, po którego pomoc sięgamy najczęściej ,gdy chcemy dokonać transakcji zakupu lub sprzedaży majątku. Bardzo często po jego pomoc zgłaszają się także osoby, które starają się o przyznanie kredytu. Niezależnie jednak od powodu, z jakiego zwracamy się do rzeczoznawczy, warto wiedzieć, jakie posiada on uprawnienia. Dlatego w poniższym artykule wyjaśniamy, czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy oraz, gdzie w miejscowości Płock można go znaleźć. https://znanawartosc.pl/

Rzeczoznawca majątkowy – kto to i czym się zajmuje?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która dzięki posiadanym uprawnieniom, może świadczyć o wartości nabytych przedmiotów oraz nieruchomości. Pierwsze regulacje dotyczące zakresu obowiązków należących do rzeczoznawcy sięgają 1989 r. To właśnie wtedy po raz pierwszy w prawie geodezyjnym i kartograficznym wspomniano, że zajmuje się on ewidencją gruntów i budynków. Jednak w związku z brakiem wyraźnego podziału pomiędzy obowiązkami rzeczownika, a geodety, w 1991 r. wprowadzono kolejne zmiany. Ustalono, że określaniem wartości nieruchomości mogą zajmować się wyłącznie osoby z wykształceniem średnim lub wyższym – z zakresu ekonomii lub prawa. Na mocy kolejnych poprawek prawa do wykonywania tego zawodu przyznano jedynie osobom, które ukończyły studia. Jednak i to nie upoważnia jeszcze w pełni do wystawiania dokumentów takich jak operat szacunkowy.

ZNANA WARTOSĆ,  rzeczoznawca majątkowy Płock, operat szacunkowy Płock,

 

Kto może wystawić operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument urzędowy, który potwierdza wartość danej nieruchomości lub przedmiotu. Aby jednak urzędnik mógł wystawić swoją opinię na ten temat, musi on w pierwszej kolejności zdobyć wymagane kwalifikacje zawodowe. W tym celu należy więc zdobyć wymagane wykształcenie wyższe, a następnie ukończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz odbyć praktyki. Dopiero potem można aplikować o udział w procesie kwalifikacyjnym, a po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi – przystąpić do egzaminu z szacowania nieruchomości, który odbywa się w formie ustnej i pisemnej. Po jego zdaniu uzyskuje się wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który jest równoznaczny z przyznaniem prawa do wykonywania zawodu. Należy jednak pamiętać o tym, że osoba, która stara się o ten tytuł, nie może być karana za przestępstwa gospodarcze, skarbowe, przeciwko mieniu, fałszowanie pieniędzy, znaków urzędowych, a nawet i za składanie fałszywych zeznań.

Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca?

Po otrzymaniu wpisu do rejestru rzeczoznawca może przystąpić do wykonywania swojego zawodu. Co więcej, otrzymany przez rzeczoznawcę tytuł jest chroniony prawnie. Wykonywane przez rzeczoznawcę szacunki muszą uwzględniać wartość rynkową przedmiotu wyceny oraz zostać opracowane na piśmie. Urząd ten obwarowany jest również wieloma obowiązkami, jakich rzeczoznawca musi dotrzymać. Jednym z najważniejszych jest zasada poufności. Kolejne z nich odnoszą się do udzielania rzetelnej, obiektywnie i całkowicie bezstronnej wyceny. W zamian za ich dotrzymanie rzeczoznawca może wydawać ekspertyzy, które dotyczą m.in.:

  • Doradztwa w zakresie nieruchomości;
  • Skutków finansowych inwestycji;
  • Wartości nieruchomości w toku postępowania kredytowego;
  • Oznaczania przedmiotu odrębnej własności;
  • Wyceny lokali i urządzeń.

Rzeczoznawca majątkowy – Płock

Sprawdzony i zaufany rzeczoznawca majątkowy jest na wagę złota. Jeżeli potrzebna Ci pomoc rzetelnego rzeczoznawcy majątkowego w Płocku i jego okolicach – zapoznaj się z ofertą znanawartość.pl. Katarzyna Bugaj to ekspert w zakresie wyznaczania wartości nieruchomości oraz rozpoznawania czynników, które wpływają na wzrost lub spadek jej wartości. Na mocy uprawnień przyznanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa od lat zajmuje się wyceną obiektów – zarówno dla osób prywatnych, jak i inwestorów. Jeżeli wiec zależy Ci na opinii sprawdzonego i godnego zaufania specjalisty – zapoznaj się z ofertą firmy. Jej klienci mogą również liczyć na prywatne konsultacje w miejscowości Płock, Warszawa oraz w innej, dowolnie dobranej lokalizacji.